środa, 2 kwietnia 2014

The Czarna HanczaCzarna Hańcza is one of the most important rivers of Suwalszczyzna and the largest river of Wigry National Park. The length of the river is 142 km, including 108 km in Poland, while the remainder is located in Belarus. Surface basin covers 1,916 sq.km. 


The river is very popular among tourists, mainly due to its natural appearance. In the mainstream fallen trees often appears  which form a very interesting landscape, while the bottom of the Czarna Hańcza is densely overgrown by aquatic vegetation. A valley of the Czarna Hańcza river is a place where you can see moose, beavers, deer and wolves. On the banks of the river we can observe otters and even muskrats. There are also a lot of birds for e.g. ducks, swans, herons and a little but really beautiful blue bird called a kingfisher.
Czarna Hańcza - canoeing
This type of activity is selected by a large group of tourists. The most common route of kayaking is called small and large loop, and the trail of the Czarna Hańcza river and the Augustow Channel. Along the riverbank there are many camping sites and you can meet local residents who sell regional products. Trails along the river, are very interesting  because of Karol Wojtyla (a pope Jan Paweł II), who took part in the these routes when he was young.Adriana Skindzier

wtorek, 1 kwietnia 2014

Forestry Management Gleboki BrodForestry Management in Gleboki Brod  is located in the north- eastern part of Poland not far away from Augustow and Sejny, mostly in Borough Giby. It has borders with Wigry National Park and  Pomorze Forestry Management. There are 9 natural monuments like trees (for examples pines and larchs)  or rocks (glacial erratic). There are a lot of wild animals species like a moose, a red deer, a roe deer, a boar, a beaver, a  wolf, a fox and birds. The emblem of Gleboki Brod is a wolf.


You can find here some educational trails and places for tourists. There are some cycling trails. A big attraction of the Gleboki Brod Forest is the Czarna Hancza river which is also a well know canoeing route. The most beautiful places are here in Gleboki Brod forest.

Nadleśnictwo Głęboki BródNadleśnictwo położone jest w północno-wschodniej części Polski niedaleko Augustowa i Sejn, głównie na terenie Gminy Giby.  Nadleśnictwo graniczy z Wigierskim Parkiem Narodowym i z Nadleśnictwem Pomorze. Na terenie  nadleśnictwa występuje 9 pomników przyrody: drzewa( np. sosny, modrzewie) i głazy narzutowe. Spośród wymienionych pomników 5 zlokalizowanych jest na gruntach nadleśnictwa. Występuje tu wiele gatunków zwierząt.m.in łoś, jeleń, sarna, dzik, bóbr, wilk, lis oraz ptaków. Znakiem nadleśnictwa jest wilk.


Można tu znaleźć  ścieżki edukacyjne i miejsca dla turystów oraz szlaki rowerowe. Dużą atrakcją Nadleśnictwa Głęboki Bród jest rzeka Czarna Hańcza, dobrze znana ze spływów kajakowych. Najpiękniejsze miejsca są właśsnie tutaj na terenie nadleśnictwa.   

Czarna Hańcza

Czarna Hańcza to jedna z najważniejszych rzek Suwalszczyzny oraz największa rzeka Wigierskiego Parku Narodowego. Nazwa pochodzi z wymarłego języka jaćwińskiego. Długość rzeki wynosi 142 kilometry, w tym 108 kilometrów w Polsce, natomiast pozostała część znajduje się na Białorusi. Powierzchnia dorzecza obejmuje 1916 km2

Rzeka cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów, głównie z powodu swojego naturalnego wyglądu. W jej nurcie często pojawiają się powalone drzewa, które tworzą bardzo interesujący krajobraz, natomiast dno Czarnej Hańczy gęsto porasta roślinność wodna. 


Dolina Czarnej Hańczy to miejsce, w którym można zobaczyć łosie, bobry, jelenie oraz wilki. Na brzegach rzeki często można obserwować wydry, a nawet piżmaki. Występuje tutaj dużo gatunków ptaków m.in. kaczki, łabędzie, czaple, a także mały, ale bardzo ładny niebieski ptak zwany zimorodkiem. Spływy kajakowe Czarną Hańczą Spływy Czarną Hańczą są bardzo popularne wśród turystów. Najczęstsza trasa spływów kajakowych to tzw. mała i duża pętla, a także szlak Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego. 
Wzdłuż brzegu rzeki znajduje się wiele pól biwakowych oraz można spotkać tu okolicznych mieszkańców, którzy sprzedają regionalne wyroby.Trasy wzdłuż rzeki, cieszą się dużym zainteresowaniem z powodu Karola Wojtyły (papieża Jana Pawła II), który uczestniczył w spływach tymi szlakami, kiedy był młody.

Adriana Skindzier

Capercaillie

Capercaillie  in Poland, as in many other countries of Central and Western Europe, is becoming rarer bird. It keeps the downward trend of the population. The decline in numbers has a number of reasons. The most important are habitat changes in the areas where the birds lived.


The Forestery Management Gleboki Brod  introduces a project to protect a bird in the area of Augustów Primeval Forest .
In order to introduce re-population of capercaillie effectively  many activities were planned:
1.The restoration of capercaillie populations and preservation of their genetic pools in the Bory Dolnośląskie Forest and the  Augustów Primeval Forest.
2.Monitoring of capercaillie populations.
3.Reducing and monitoring the population numbers of mammalian predators.
4.Improving and monitoring the living habitat of capercaillies.
5.Reducing human impact.
6.Environmental education and promotion of the project.


Hubert BartoszewiczGłuszec

Głuszec w Polsce, podobnie jak w wielu  innych krajach Europy Środkowej i Zachodniej, jest ptakiem coraz rzadszym. Utrzymuje się tendencja spadkowa populacji. Spadek liczebności jest spowodowany wieloma przyczynami. Istotne znaczenie mają zmiany siedliskowe na terenach, gdzie te ptaki występowały.


Nadleśnictwo Głęboki Bród realizuje projekt ochrony głuszca na obszarze Puszczy Augustowskiej.
W celu skutecznej odbudowy populacji głuszca zaplanowano wiele działań:
1.Odbudowa populacji i ochrona puli genowej głuszca w Puszczy Augustowskiej oraz Borach Dolnośląskich.
2.Monitoring populacji głuszca
3.Redukcja liczebności ssaków drapieżnych
4.Poprawa jakości środowiska bytowania głuszca
5.Ograniczenie presji człowieka na środowisko
6.Edukacja ekologiczna i promocja projektu


Hubert Bartoszewicz

sobota, 29 marca 2014

The White Storks

Poland is European capital of white stork. Every year about 50 thousand couples of 160 thousand in the whole world come to our country. The majority of Polish storks live in valleys and backwater of Warmia, Mazury and Podlasie. The white stork is a protected bird. It is completely white except for the black wing flight feathers, and its red bill and legs.

Also, on our site is The Podlskie White Stork Trail, which is one of the oldest brand tourist products in Poland. It’s perfectly for tourists who like active touring. The Podlasie White Stork Trail belongs to the Central and Eastern European Greenways network.
Izabela Olszewska